มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว

ภาพจาก http://www.se-ed.com

                           หนังสือ “มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว” โดย นิพนธ์ ทรายเพชร อดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย 4 สมัย และอดีตผู้อำนวยการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 จำนวน 144 หน้า  ISBN : 9740330304, 9789740330301 ราคาปกติ 200 บาท

เนื้อหาโดยย่อ ดังนี้

ดาว…บนฟ้ามีมาช้านาน มีมาตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์ในโลก มนุษย์เกิดมาก็พบว่ามีดาวเต็มฟ้าในยามราตรี และมีดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าในยามกลางวัน ดวงดาวจึงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มาก่อน มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีอยู่ต่อไปในอนาคต ฟังแล้วดูคล้ายกับว่าดวงดาวเป็นสิ่งถาวร มีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความจริงดวงดาวไม่มีความจีรังยั่งยืน ไม่คงที่ หากมีวิวัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลง จากดาวอายุน้อยเป็นดาวอายุมาก จากดาวที่ร้อนมากเป็นดาวที่ร้อนน้อย แต่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงยาวนานมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ การศึกษาดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลเป็นการศึกษาธรรมชาติในอดีต ยิ่งอยู่ไกลมากเท่าใด ย่อมมีทางเป็นไปได้ว่ามนุษย์ได้มองย้อนกลับไปในอดีตมากขึ้น

ดวงดาวเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อใดที่เรามีโอกาสเห็นดาวเต็มฟ้า เราจะรู้สึกว่าฟ้านั้นเต็มไปด้วยความสงบปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ การเรียนรู้เรื่องดวงดาวจึงจำเป็น ช่วยนำผู้เรียนไปสู่ความงาม ความสงบ และการมีเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่อยู่แสนไกล ซึ่งได้อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างมหาศาล เป็นต้นว่าให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ตลอดจนธรรมชาติของเอกภพในที่สุด และที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวมากกว่านี้คือการนำความรู้ทางดาราศาสตร์หรือการศึกษาดวงดาวแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การกำหนดเวลา การกำหนดละติจูด-ลองจิจูดในการทำแผนที่โลก เป็นต้น ดวงดาวมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาเป็นเวลาอันยาวนาน มนุษย์นำชื่อดาวมาตั้งเป็นชื่อวันต่างๆ ในสัปดาห์ ตั้งแต่ยุคโบราณที่เชื่อว่าดาวเหล่านั้นเป็นเทพเจ้าหรือเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ ชื่อวันเป็นมรดกตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่ามนุษย์จะได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาวเหล่านี้อย่างมากมายก็ตาม

ความลึกลับมหัศจรรย์ของดวงดาวมีมาช้านาน ปัจจุบันกลายเป็นเสน่ห์ของท้องฟ้า มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาวอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ สำหรับทุกคน ทุกชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน โลกที่ไม่อยู่นิ่ง แต่หมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี

โฆษณา