เรียนฟิสิกส์แบบบูรณาการ

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา   มนุษย์ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้  และกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ (ไม่เคยใช้)  ผู้ที่มีความสามารถและใช้เทคโนโนยีได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีสามารถแข่งขันมากกว่า    การขาดแคลนเทคโนโลยีทำให้เกิดการเลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาสังคม    ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้  มิใช่แค่ให้นักเรียนใช้เป็น  แต่ต้องให้นักเรียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ    เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21

          ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 ที่กำหนดขึ้นโดย the Partnership for 21st Century Skills1

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

        ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 • · แสดงให้เห็นความเป็นต้นฉบับและการคิดเชิงประดิษฐ์ในผลงาน
 • · พัฒนา นำไปใช้ และสื่อสารความคิดใหม่สู่ผู้อื่น
 • · เปิดกว้างและตอบสนองต่อทัศนะใหม่ ๆ และหลากหลาย
 • · แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น

        การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

 • · ฝึกการให้เหตุผลด้วยความเข้าใจ
 • · เสนอทางเลือกที่ซับซ้อนและการตัดสินใจ
 • · แสดงความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ
 • · ระบุและตั้งคำถามที่สำคัญ ซึ่งให้ความชัดเจนต่อประเด็นต่าง ๆ และนำไปสู่แนวทางแก้ไขที่ดี
 • · กำหนดขอบเขต วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม

         การสื่อสารและการทำงานแบบมีความร่วมมือ

 • · สะท้อนความคิดและความเห็นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านทางการพูดและการเขียน
 • · แสดงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทีมงานที่หลากหลาย
 • · แสดงความยืดหยุ่นและความเต็มใจที่จะยอมประนีประนอมเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายที่มีร่วมกัน
 • · แสดงความรับผิดชอบที่มีต่อกันเพื่อการทำงานอย่างมีความร่วมมือ

 

ทักษะทางด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยี

 • · เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและมีความสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญอยู่
 • · มีความเข้าใจพื้นฐานในหลักการทางด้านจริยธรรม/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

        การมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ

 • · มีความเข้าใจว่าข้อความที่เป็นสื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร ใช้กับจุดประสงค์และใช้กับเครื่องมือ คุณลักษณะและวิธีการอย่างไร
 • · ตรวจสอบว่าคนเราตีความข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร จะให้ครอบคลุมหรือแยกแยะคุณค่าและทัศนคติอย่างไร และสื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมได้อย่างไร

         ความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี)

 • · ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสารและหรือเครือข่ายอย่างเหมาะสม เพื่อเข้าถึงการจัดการบูรณาการและสร้างข้อมูลเพื่อที่จะนาไปใช้ในเศรษฐกิจฐานความรู้
 • · ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อทำการวิจัย จัดการ ประเมินและสื่อสารข้อมูล และมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องจริยธรรม /กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้และใช้ข้อมูล

 

ทักษะชีวิตและอาชีพ

        ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

 • · ปรับตัวรับบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย
 • · ทำงานในบรรยากาศที่กดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักปรับลำดับความสำคัญ

        ริเริ่มสร้างสรรค์และกำกับตนเอง

 • · กำกับความเข้าใจของตนเองและความต้องการในการเรียนรู้
 • · เรียนรู้นอกเหนือจากทักษะพื้นฐาน และหรือหลักสูตรกำหนด   เพื่อศึกษาและขยายการเรียนรู้ของตนเองและ โอกาสเพื่อให้เกิดความชำนาญ
 • · แสดงออกถึงความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าในทักษะที่สูงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพ
 • · จัดปรับ จัดลำดับและทำภาระงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการตรวจตรา
 • · ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการกับภาระงานที่มีมาก
 • · แสดงออกถึงพันธะต่อการเรียนรู้ในฐานะเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม

 • · ทำงานอย่างเหมาะสมและมีผลิตภาพร่วมกับผู้อื่น
 • · เพิ่มความสามารถในการทำงานของกลุ่มเมื่อเหมาะสม
 • · เชื่อมความแตกต่างของวัฒนธรรมและใช้มุมมองที่แตกต่างเพื่อเพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน

        การมีผลิตภาพและความน่าเชื่อถือ

 • · กำหนดและทำให้บรรลุมาตรฐานและเป้าหมายที่สูงในการสร้างงานที่มีคุณภาพตรงเวลา
 • · แสดงความมุ่งมั่นและจริยธรรมของงานในเชิงบวก (ตัวอย่างเช่น ตรงเวลาและน่าเชื่อถือได้)

        ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

 • · ใช้ทักษะระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหา ให้มีอิทธิพลและชี้แนะผู้อื่นไปสู่เป้าหมาย
 • · เพิ่มจุดแข็งให้กับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • · สะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพฤติกรรมทางชาติพันธุ์
 • · แสดงความรับผิดชอบพร้อมใส่ใจต่อชุมชนที่ใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างการทำโครงงานบนเว็บ

>>>>>>> คลิกเพื่อเข้าชมรายละเอียด  โครงงานพลังงานทดแทน ครูพิทักษ์ฉัตร เทพราชา <<<<<<<<

100_1268 d1 IMG_1273 DSC03230 100_1410 100_1247

161 comments on “เรียนฟิสิกส์แบบบูรณาการ

 1. เรียนฟิสิกส์แบบบูรณาการนี้ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานแบบนี้มากขึ้น ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเข้าถึงเนื้อหาอย่างละเอียดมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยและยังส่งผลถึงอนาคตให้นักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป
  นางสาวพจนี อะพรรัมย์ ม.6/3 เลขที่ 14

 2. นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ ม.6/3 เลขที่ 3

  เป็นการเรียนที่เข้าใจง่าย การสอนแบบนี้ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากกว่าการเรียนในหนังสือ เพราะการเรียนในหนังสือ จะเป็นการใช้สูตรเต็ม แต่การเรียนในรูปแแบบนี้จะเป็สูตรย่อที่ทำให้ทำสูตรได้เร็วและง่ายขึ้น ถ้าหากเด็กนักเรียนตั้งใจก็จะเรียนได้เข้าใจและทำข้อสอบได้

 3. การสอนแบบนี้ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากกว่าการเรียนในหนังสือ เพราะการเรียนในหนังสือ จะเป็นการใช้สูตรเต็มและเข้าใจยากมากกว่า แต่การเรียนในรูปแแบบนี้จะเป็สูตรย่อที่ทำให้ทำสูตรได้เร็วและง่ายขึ้น

 4. นางสาวสุพรรณี ทะรารัมย์ ม.6/3 เลขที่ 18

  การสอนแบบนี้ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากกว่าการเรียนในหนังสือ เพราะการเรียนในหนังสือ จะเป็นการใช้สูตรเต็ม แต่การเรียนในรูปแแบบนี้จะเป็สูตรย่อที่ทำให้ทำสูตรได้เร็วและง่ายขึ้น

 5. การเรียนฟิสิกส์แบบใหม่เป็นการรวมเทคโนโลยีให้เข้ากับการเรียนการสอน ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียนมากขึ้นและสามารถนำความรู้ในการทำงานทั้งหมดนี้ไปใช้กับงานในอนาคตต่อไปที่เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นในอนาคต(จุงเบย)

 6. การสอนแบบนี้ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากกว่าการเรียนในหนังสือ เพราะการเรียนในหนังสือ จะเป็นการใช้สูตรเต็มและเข้าใจยากมากกว่า แต่การเรียนในรูปแแบบนี้จะเป็สูตรย่อที่ทำให้ทำสูตรได้เร็วและง่ายขึ้น

 7. นางสาวธันยาภรณ์ สุดงาม ชั้น ม.6/5 เลขที่ 32

  เป็นสื่อการเรียนที่ดีมากเลยค่ะเพราะสามารถศึกษาและค้นหาได้ง่ายช่วยเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการแสดงออกอย่างมีกระบวนการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

 8. ถ้าทุกรายวิชาเรียนแบบบูรณาการ แบบวิชาฟิสิกส์ นักเรียนทุกก็สามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น และทำให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 9. ดีมากครับ สามารถนำมาบูรณาการได้น่าสนใจมากครับ

ส่งความเห็นที่ นางสาวสุพรรณี ทะรารัมย์ ม.6/3 เลขที่ 18 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s