แนะนำตัว

ประวัติครูพิทักษ์ฉัตร   เทพราชา

page

ประวัติการอบรม / พัฒนาตนเอง

นายพิทักษ์ฉัตร   เทพราชา  มีประวัติการอบรม / พัฒนาตนเอง ดังนี้

1.     ด้านพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่จัดอบรม

1

12 มี.ค. 51

การจัดการศึกษาในมิติครูและนักเรียน

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

2

3-5 พ.ค. 51

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Intel  Teach   Enhancement  Workshop

โรงเรียนนารีนุกูล

จังหวัดอุบลราชธานี

3

4 ก.ค. 51

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”

สวนป่ารีสอร์ท

จังหวัดสุรินทร์

4

20 มิ.ย. 52

ร่วมงานวิทยาศาสตร์สัญจรภาคตะวันออก  เฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2552

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดบุรีรัมย์

5

9 ต.ค. 52

การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ใหม่

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

6

26-27 ต.ค. 52

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูในด้านการเขียนแผนการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

7

26-30 ต.ค. 52

การอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น

จังหวัดบุรีรัมย์

8

19-20 ต.ค. 53

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Intel  Teach   Enhancement  Workshop

โรงแรมชลจันทร์   พัทยา รีสอร์ท

จังหวัดชลบุรี

 

2.     ด้านการเทคนิคผลิตสื่อและนวัตกรรม

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่จัดอบรม

1

25-29 เม.ย. 48

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tam camp2005 เพื่อผลิต   E-BOOK

โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น

2

11-20 ก.ค. 48

การฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย   Tam    camp  Advanced

โรงแรมแม็กซ์

จังหวัดกรุงเทพฯ

3

31 ส.ค. 48

การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ E-Book โดยใช้โปรแกรม   Desk Top Author

โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น

4

17-21 เม.ย. 49

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tam camp2006 เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน

โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น

5

21-25 ส.ค. 49

การอบรมหลักสูตร โครงการ ระบบจัดการการเรียนรู้   (Moodle)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

6

3-6 ต.ค. 49

การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

7

7-12 พ.ค. 50

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tam camp2007 เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน

โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น

8

27-28 ก.ค. 50

การอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

จังหวัดบุรีรัมย์

9

7-11 ส.ค. 50

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tam camp Advanced 2007 Program Namo   Freemotion เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน

โรงแรมแม็กซ์

จังหวัดกรุงเทพฯ

10

28 เม.ย. –

2 พ.ค. 51

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  NT Tam camp   2008  เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานนิวเคลียร์

โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น

11

6-7 ส.ค. 52

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การผลิตอุปกรณ์ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

12

6-10 ส.ค. 54

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

3. ด้านการเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่จัดอบรม

1

11-12 ต.ค. 51

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารกับนักเรียนและการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค   SWOT”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

2

5 ก.ค. 51

การอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   และโปรแกรมการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

3

21-23 พ.ค. 52

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

4

10-11 ส.ค. 52

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา   จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา   ศูนย์ที่ 31

จังหวัดบุรีรัมย์

5

12-13 ก.ย. 52

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา   ศูนย์ที่ 31

จังหวัดบุรีรัมย์

6

20 ส.ค. 54

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  ในงาน    Lab School  Symposium 2011  ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

7

30 ก.ย. – 1 ต.ค. 54

ร่วมศึกษาดูงานเทียบประสบการณ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนที่เข้าโครงการ   ในปี 2554

โรงเรียนโยธินบูรณะ     กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี

ประวัติการเป็นวิทยากร / แสดงผลงาน

นายพิทักษ์ฉัตร   เทพราชา  มีประวัติการเป็นวิทยากร / แสดงผลงาน ดังนี้

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

1

27-28 ส.ค. 48

เข้าร่วมงานเวทีวิชาการและนิทรรศการ   “มหกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

2

8-10 ก.ย. 48

เป็นวิทยากร โครงการ   ”พัฒนาผู้นำเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา”

อำเภอกระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์

3

12 พ.ย. 48

ได้เข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานในโอกาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ตามโครงการพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ

สมาคมครู

อำเภอกระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์

4

24-28 ต.ค. 49

เป็นวิทยากร   โครงการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี    เพื่อยกระดับการเรียนการสอนโครงการ Intel   Teach to the Future

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

จังหวัดร้อยเอ็ด

5

8 เม.ย. 50

ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ โครงการ   Intel@ Teach

กระทรวงศึกษาธิการ

6

23-25 พ.ค. 50

เป็นผู้ช่วยวิทยากร อบรมคุณธรรมจริยธรรม   “ค่ายพุทธบุตร”

วัดป่าบ้านไพบูลย์

อำเภอประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

7

15-19 ต.ค. 50

เป็นวิทยากร โครงการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์   เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์”

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

8

24 พ.ย. 50

ร่วมแสดงผลงานใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง   ”นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

9

17-18 พ.ค. 51

เป็นผู้ช่วยวิทยากร อบรมคุณธรรมจริยธรรม   “ค่ายพุทธบุตร”

วัดสวนใหม่

อำเภอกระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์

10

13-16 มิ.ย. 51

เป็นวิทยากร โครงการ   “พัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

11

9-11 มี.ค. 52

เป็นวิทยากร โครงการยุวคอมพิวเตอร์ หลักสูตร   เรื่อง “การเขียนเว็บไซต์”

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

12

6 มิ.ย. 52

เป็นวิทยากร การอบรม   ”หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

13

31 ส.ค. 52

เป็นวิทยากร การอบรมโครงการ ”เพื่อนใจวัยรุ่น”

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

14

24 พ.ย. 52

ให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

15

6 มิ.ย. 52

เป็นวิทยากร การอบรมโครงการ   ”การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)”

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

16

15 มิ.ย. 53

เป็นวิทยากร การอบรม การผลิตสื่อการสอน

E-BOOK

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

17

7-8 ก.ย. 53

เป็นวิทยากร    การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล School   Mapping

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 32

18

12 ก.ค. 54

เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การใช้เครือข่าย   อินเทอร์เน็ต

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

19

27 ก.ย. 54

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 32

ประวัติรางวัล / ความภาคภูมิใจ

นายพิทักษ์ฉัตร   เทพราชา  มีประวัติรางวัล / ความภาคภูมิใจ ดังนี้

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

1

14 ธ.ค. 48

ได้รางวัล ผู้ชนะเลิศการประกวดการจัดทำ E-BOOK โดยใช้โปรแกรม   DeskTopAuthor

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้แห่งชาติ  (TK-Park)

2

21 เม.ย. 49

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 9 การประกวด   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในงาน Tam camp2006 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ   กระทรวงศึกษาธิการ

3

31 พ.ค. 49

ได้รับรางวัลเป็นผู้เข้าร่วมพัฒนาเกี่ยวกับ “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

4

7 มี.ค. 50

ได้รับรางวัล “เป็นบุคลากรรางวัลเกียรติยศ   สาขา วิทยาศาสตร์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

5

12 พ.ค. 50

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวด   การ์ตูน Animation ในงาน   Tam camp2007 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ   กระทรวงศึกษาธิการ

6

30 พ.ค. 51

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ประเภทผลงานดีเด่นของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษา   โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง   เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   เขต 2

7

4 พ.ย. 53

ได้รับรางวัลผู้พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้   “การเคลื่อนที่(กลับบ้านอย่างไรดี)”     ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ     การประกวดแผนจัดการเรียนรู้     ระดับชาติ ครั้งที่ 1  “แผนสร้างสรรค์   ครูสร้างชาติ   สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน”

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน     การสอน และ

บริษัท   อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s