แบบฝึกหัดฟิสิกส์นิวเคลียร์ ชุดที่ 4

ลองช่วยกันเฉลยดูนะครับ