เรียนฟิสิกส์แบบบูรณาการ

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา   มนุษย์ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้  และกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ (ไม่เคยใช้)  ผู้ที่มีความสามารถและใช้เทคโนโนยีได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีสามารถแข่งขันมากกว่า    การขาดแคลนเทคโนโลยีทำให้เกิดการเลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาสังคม    ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้  มิใช่แค่ให้นักเรียนใช้เป็น  แต่ต้องให้นักเรียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ    เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21

          ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 ที่กำหนดขึ้นโดย the Partnership for 21st Century Skills1

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

        ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 • · แสดงให้เห็นความเป็นต้นฉบับและการคิดเชิงประดิษฐ์ในผลงาน
 • · พัฒนา นำไปใช้ และสื่อสารความคิดใหม่สู่ผู้อื่น
 • · เปิดกว้างและตอบสนองต่อทัศนะใหม่ ๆ และหลากหลาย
 • · แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น

        การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

 • · ฝึกการให้เหตุผลด้วยความเข้าใจ
 • · เสนอทางเลือกที่ซับซ้อนและการตัดสินใจ
 • · แสดงความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ
 • · ระบุและตั้งคำถามที่สำคัญ ซึ่งให้ความชัดเจนต่อประเด็นต่าง ๆ และนำไปสู่แนวทางแก้ไขที่ดี
 • · กำหนดขอบเขต วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม

         การสื่อสารและการทำงานแบบมีความร่วมมือ

 • · สะท้อนความคิดและความเห็นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านทางการพูดและการเขียน
 • · แสดงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทีมงานที่หลากหลาย
 • · แสดงความยืดหยุ่นและความเต็มใจที่จะยอมประนีประนอมเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายที่มีร่วมกัน
 • · แสดงความรับผิดชอบที่มีต่อกันเพื่อการทำงานอย่างมีความร่วมมือ

 

ทักษะทางด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยี

 • · เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและมีความสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญอยู่
 • · มีความเข้าใจพื้นฐานในหลักการทางด้านจริยธรรม/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

        การมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ

 • · มีความเข้าใจว่าข้อความที่เป็นสื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร ใช้กับจุดประสงค์และใช้กับเครื่องมือ คุณลักษณะและวิธีการอย่างไร
 • · ตรวจสอบว่าคนเราตีความข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร จะให้ครอบคลุมหรือแยกแยะคุณค่าและทัศนคติอย่างไร และสื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมได้อย่างไร

         ความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี)

 • · ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสารและหรือเครือข่ายอย่างเหมาะสม เพื่อเข้าถึงการจัดการบูรณาการและสร้างข้อมูลเพื่อที่จะนาไปใช้ในเศรษฐกิจฐานความรู้
 • · ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อทำการวิจัย จัดการ ประเมินและสื่อสารข้อมูล และมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องจริยธรรม /กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้และใช้ข้อมูล

 

ทักษะชีวิตและอาชีพ

        ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

 • · ปรับตัวรับบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย
 • · ทำงานในบรรยากาศที่กดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักปรับลำดับความสำคัญ

        ริเริ่มสร้างสรรค์และกำกับตนเอง

 • · กำกับความเข้าใจของตนเองและความต้องการในการเรียนรู้
 • · เรียนรู้นอกเหนือจากทักษะพื้นฐาน และหรือหลักสูตรกำหนด   เพื่อศึกษาและขยายการเรียนรู้ของตนเองและ โอกาสเพื่อให้เกิดความชำนาญ
 • · แสดงออกถึงความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าในทักษะที่สูงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพ
 • · จัดปรับ จัดลำดับและทำภาระงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการตรวจตรา
 • · ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการกับภาระงานที่มีมาก
 • · แสดงออกถึงพันธะต่อการเรียนรู้ในฐานะเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม

 • · ทำงานอย่างเหมาะสมและมีผลิตภาพร่วมกับผู้อื่น
 • · เพิ่มความสามารถในการทำงานของกลุ่มเมื่อเหมาะสม
 • · เชื่อมความแตกต่างของวัฒนธรรมและใช้มุมมองที่แตกต่างเพื่อเพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน

        การมีผลิตภาพและความน่าเชื่อถือ

 • · กำหนดและทำให้บรรลุมาตรฐานและเป้าหมายที่สูงในการสร้างงานที่มีคุณภาพตรงเวลา
 • · แสดงความมุ่งมั่นและจริยธรรมของงานในเชิงบวก (ตัวอย่างเช่น ตรงเวลาและน่าเชื่อถือได้)

        ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

 • · ใช้ทักษะระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหา ให้มีอิทธิพลและชี้แนะผู้อื่นไปสู่เป้าหมาย
 • · เพิ่มจุดแข็งให้กับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • · สะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพฤติกรรมทางชาติพันธุ์
 • · แสดงความรับผิดชอบพร้อมใส่ใจต่อชุมชนที่ใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างการทำโครงงานบนเว็บ

>>>>>>> คลิกเพื่อเข้าชมรายละเอียด  โครงงานพลังงานทดแทน ครูพิทักษ์ฉัตร เทพราชา <<<<<<<<

100_1268 d1 IMG_1273 DSC03230 100_1410 100_1247

161 comments on “เรียนฟิสิกส์แบบบูรณาการ

 1. ถ้าทำได้จริงก็มีผลดีต่อนักเรียนมากเลยคะ
  ที่ประเทศโดมินิกันเวลาเรียนครูเขาจะขึ้นกระดานเฉพาะการบ้าน แล้วจะให้เด็กค้นคว้าหาด้วยตัวเองจากหนังสือและก็สื่อต่างๆ ถ้าสงสัยก็ถาม คาบต่อมาก็จะถามการบ้านใครยกมือตอบก็จะได้คะแนนเสริม สาเหตุหลักของเด็กไทยคือไม่ค่อยกล้าถามและแสดงความคิดเห็น (ที่นี่ไม่เรียนฟิสิกส์นะคะ^^มีแต่ชีวบางโรงเรียนมีเคมีด้วย)
  ข้อดีคือ เด็กมีความรู้นอกห้องเรียนและหนังสือมากขึ้น ได้แบ่งปันความคิด เพิ่มทีกษะที่ครูได้บอกไว้ข้างบน
  ข้อเสียคือ ยังคิดไม่ออก
  ขอบคุณคะ^_^

 2. นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 32

  เป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทที่เรียนมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการ ทำงานในอนาคตได้

 3. ถ้าหากมีการเรียนการสอนแบบนี้ในโรงเรียนเรา ก็น่าจะดี เพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาไก้ง่ายมากขึ้น และผลการเรียนของนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย

 4. นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ ม.6/3 เลขที่ 3

  เป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทที่เรียนมากขึ้น หากนักเรียนเรียนเข้าใจ ในการทำข้อสอบคะแนนก็จะออกมาดีและมาก สามารถนำไปใช้ในการ ทำงานในอนาคตได้

 5. นางสาวสุพรรณี ทะรารัมย์ ม.6/3 เลขที่ 18

  เป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทที่เรียนมากขึ้น หากนักเรียนเรียนเข้าใจ ในการทำข้อสอบคะแนนก็จะออกมาดีและมาก

 6. การเรียนแบบบูรณาการนี้ทำให้นักเรียนมีความชำนาณในการใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้นและเมื่อมีข้อสงสัยสามารถคอมเม็นถามไว้ เพื่อให้ครูมาเคลียข้อสงสัยให้ได้ด้วย (จุงเบย)
  นาย จรรโลง โกยรัมย์ ม.6/3 เลขที่ 20

 7. นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ ม.6/3 เลขที่ 3

  การเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิิตประจำวันได้ดี สมารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง

 8. นางสาวสุพรรณี ทะรารัมย์ ม.6/3 เลขที่ 18

  ถ้าหากมีการเรียนการสอนแบบนี้ในโรงเรียนเรา ก็น่าจะดี เพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาไก้ง่ายมากขึ้น และนักเรียนก็จะสามารถทำข้อสอบได้

 9. ถ้าหากเราเรียนแบบบูรณาการแบบนี้ จะมีประโยชน์มากกว่าการเรียนแบบธรรมดา เพราะถ้าเรารู้จักบูรณาการ เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s